کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده باشد به نیرنگ گل های رنگ
رنگ دل نخواهد بستبه  بی وفایی چون تو دیگر  هرگز اعتماد نخواهم کرد
* * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
به خیال کدامین آرزو ، صفای با تو بودن را
از ما گرفتی ای بی وفا ؟
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دلم برای کسی تنگ است که افتاب صداقت را به میهمانی گل های باغ می
اورد.و گیسوان بلندش را به ابها می دادو دستهای سپیدش را به باد می بخشید دلم برای
کسی تنگ است که همچون کودک معصومی دلش برای دلم سوخت و مهربانی نثار من می کرد
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

بی وفا پشت این پنجره جز
هیچ بزرگ چیزی نیست
آنقدر ساده
گذاشتی که بگریم
که نفهمیدی سیل، توراهم برد
جز هیچ ، هیچ ندارم که
بگویم
این آخرین خنده های لاغرم بود
شاید دیگر مرا نبینی !
* * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *

 

آنچنان رسم وفا مرد که ترسم روزی / لیلی زنده شود یادی ز مجنون
نکند
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

میخوام بهت بگم که بی وفا بودیرفتی عهد و قسمهامون و شکوندیرفتی و
چشم من مونده به راه توحالا من بی وفا ترم یا تو
* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * *

 

خدایا هر که با من آشنا شد دو روزی دید و زود از من جدا شد ، نمی
دانم از اول بی وفا بود و یا نازش کشیدم بی وفا شد
* * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
وقتی فهمید میخوامش ، خندید و رفت
التماس رو تو چشام دید
و رفت
با تمام خوبیهام اون بی وفا
رنگ غم تو چشام پاشید و رفت .
* * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
کس به امید وفا ترک دل و دین مکند
که
چنانم من از این کرده پشیمان که نپرس
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * *

 

من از طرح نگاه تو امید مبهمی دارم ، نگاهت را نگیر از من که با آن
عالمی دارم ، اگر دورم ز دیدارت دلیل بی وفایی نیست ، وفا آن است که نامت را نهانی
زیر لب دارم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

در رفاقت با وفا بودن شرط مردانگیست ، ورنه با یک استخوان صد سگ
رفیقت میشوند
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تو که رفتی
پریشون شد خیالم ، همه گفتن که من دیوونه حالم ، نمی دونن که این دیوونه در فکر شفا
نیست ، که هرچی باشه اما بی وفا نیست
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * *

 

بی وفایی کن وفایت می کنند ، با وفا باشی خیانت می کنند ، مهربانی
گرچه آیینه ی خوشیست ، مهربان باشی رهایت می کنند
* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * *

 

سلام ای بی وفا ای بی مروت
سلام ای ساز گیتار محبت
سلام کردم
نگی تو بی وفایی
وگرنه ما که عاشقیم بی مروت !
* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
پرستوها چرا پرواز کردین ، جدایی را شما آغاز کردین ، جدای بی
وفایی قهر و دوری ، همه باشند گناه آشنایی
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * *
بهم بگو ای بیوفا تا کی باید تنها باشمتا کی باید گریه کنم یا از تو
بیخبر باشم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
گلرخی ،دار
وندارم شده استبیوفا یار ،نگارم شده استسوز هجران وغم غربت یارآفت باغ وبهارم شده
است
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

بی وفا

 

مانده ام با دوستت دارمی
که پیش از رفتنت گفتی چه کنم
در مشت
می فشارمش چون کلید صندوقچه ای
بی آن که با کسی در میان بگذارم
راز گنج
گرانبهایم را
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

خیالت تخت قلبت  قرص قرص آنچنان ضربه بی وفاییت سهمگین بود که دیگر
نای حتی اعتراض هم ندارم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

بی وفایی واژه ی تلخی ست ، حقیقتی زهرآگین ،فرود دشنه، پی در پی ،
بر پیکره ی دوستت دارمها ،هرگز تبرئه ای نیستآنکه را که را چنین به کشتن قلب آهنگین
عشق برخاست و دلی را که پژمرد …
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
زیر سایه ات بانوله شدم ز رسواییخسته ام دگر از خوداین همه شکیباییبا دلم چه
ها کردیتو خود جفا هستیبیوفا و نامردیتو شروع یک دردیتو دل مرا بردیدرغروب این
قصهدر خیال من مردی..
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

خداحافظ ای یاد تو تار و پودمخداحافظ ای قبله هر سجودمخداحافظ ای
گل، گل پرپر منخداحافظ ای با بی وفا دلبر من …
* * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * *
روزی که نگاهت دلم را نشانه رفتگویی تمام غصه ها ازین خانه
رفتماه از شبم گذشت وبی بهانه رفتبه چشمان خسته ام قسم یار بیوفا
* * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * *
ای بیوفا ز داغ تو در دل شــــرر فتادوز دیده
اشک غـــم ز محبت ثمر فتادجورم چنان بدل بنـــمودی که قلب منگــردیده پاره پاره و
از تن بدر فتاد
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

هرچه ها میکنمگرم نمیشود خاطرمبوی تعفن  خیانت از دهانم
میآیدهــــــــــا….خاطر من وخیال تو و بی وفا …
* * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * *

عـاشق شدم تو را  آخر چرا مرا  باور نمیکنی ؟!افتاده زیر پا صد
پاره دل چرا بـاور نمی کنی ؟ای آهوی روان   انصاف کن کمی  بر زخم مرهمی!زخمم چو
لاله گشت  امّا تو بی وفا باور نمی کنی!