میان دست من و تو هزار فرسنگ است
غریب مانده دلم بی وفا دلم تنگ
است
سراغ چشم ترم را چرا نمی گیری
مگر جنس دل نازک تو از سنگ است
* * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 بقیه در ادامه مطلب