فروردین : این ماه را باید جشن بگیرید
زیرا زمان موفقیت شما بسیار نزدیک شده است و شاید هم بتوان گفت که هم اکنون غرق در
مقدمات آن موفقیت هستید.

در ماه قبل کمی اندوهگین بوده اید و دلتان گرفته بود ، پیشامدهایی
برایتان ایجاد شده بود که احساس غمی سنگین داشتید اما به شما مژده داده می شود که
در ماه جدید زمان غم شما گذشته است، به شرط آنکه به دامان دین، اخلاق و عرفان روی
آورید.

باید از کوته نظری و سطحی بینی چشم بپوشید و بیشتر از گذشته به
حقایق توجه کنید.

بهتر است زیاد اهل تظاهر نباشید ؛ بگذارید اطرافیان شما حقایق را
ببینند با این اوصاف شما را بیشتر دوست خواهند داشت و موفق تر از گذشته خواهید
بود.

بقیه در ادامه مطلب

بقیه در ادامه مطلب